Stabilan® 750 SL

Fitoregulator, ki se uporablja v žitih in na okrasnih rastlinah.
Stabilan® 750 SL

Stabilan 750 SL se uporablja v žitih kot regulator rasti. Uporaba sredstva pomaga pri tvorbi krajših, debelejših in močnejših stebel kar zmanjšuje tveganje za zgodnje poleganje žit.

Glavna uporaba

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
navadna pšenicaredčenje plodičev1,12 - 2 l/hazagotovljena s časom uporabe1na prostem
navadni ječmen, navadni oves, , tritikalaredčenje plodičev2 l/hazagotovljena s časom uporabe1na prostem

Manjša uporaba

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
okrasne rastlineredčenje plodičev0,46 - 1,23 l/hakarenca ni potrebna4v zaščitenih prostorih
Embalaža1 L, 5 L
Aktivna snovklormekvat klorid
Formulacijavodotopni koncentrat (SL)
Reakcija (pH)5,3, konc. 11,38 g/L; 5,6, konc. 10,83 g/L
Imetnik registracijeNUFARM GmbH & Co. KG, Avstrija
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaDa bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Hraniti samo v originalni embalaži.
Izprati usta.
Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo.
Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Preprečiti sproščanje v okolje.
PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/….
PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/….
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi