Folpan® Gold

Standardni sistemični fungicid za zatiranje peronospore na vinski trti, z izredno hitrim premeščanjem v novo zrastle dele vinske trte.
Folpan® Gold

Folpan Gold je fungicid s sistemičnim preventivnim in kurativnim delovanjem zaradi aktivne snovi metalaksil-M ter dotikalnim podaljšanim delovanjem zaradi aktivne snovi folpet. Njegova izredna možnost premeščanja učinkovine metalaksil-M omogoča odlično preventivno in kurativno varstvo na novo zraslih zelenih delih trte. Zato je njegova uporaba najbolj idealna v času intenzivne rasti, to je 7-10 dni pred cvetenjem, med cvetenjem in še kakšnih 14 dni po cvetenju.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
vinska trta za pridelavo vinskega grozdjaperonospora vinske trte2 - 2,5 kg/ha28 dni3na prostem
Embalaža200 g, 1 kg, 5 kg
Aktivna snovfolpet
metalaksil-M
Formulacijamočljiva zrnca (WG)
Reakcija (pH)4 – 9, konc. 1 %
Imetnik registracijeADAMA Agriculture B.V., Nizozemska
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaDa bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Povzroča hudo draženje oči.
Pred uporabo pridobiti posebna navodila.
PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Sum povzročitve raka <navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.
Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.
Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe5 let

Priporočamo tudi