Custodia®

Sistemični, dvokomponentni fungicid za zatiranje glivičnih bolezni na vinski trti in oljni ogrščici. Nežen do rastlin, širok v spektru delovanja.
Custodia®

Custodia vsebuje aktivni snovi azoksistrobin in tebukonazol. Aktivna snov azoksistrobin spada v skupino strobilurinov, ki inhibirajo dihanje v mitohondrijih gliv, tebukonazol pa v skupino inhiu0002bitorjev biosinteze ergosterola in podskupini DMI. Je sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem. Zaradi kombinacije dveh uporabnih aktivnih snovi ima širok spekter delovanja.

Uporaba naUporaba protiOdmerekKarencaŠt. tretiranjProstor uporabe
oljna ogrščicabela gniloba1 l/hazagotovljena s časom uporabe1na prostem
vinska trta za pridelavo vinskega grozdjaoidij vinske trte0,35 - 0,7 l/ha35 dni2na prostem
Embalaža200 mL, 1 L
Aktivna snovazoksistrobin
tebukonazol
Formulacijakoncentrirana suspenzija (SC)
Reakcija (pH)5,5 – 6,5, konc. 1 % (CIPAC MT 75.3)
Imetnik registracijeADAMA Agriculture B.V., Nizozemska
Opozorilna besedaPozor
OpozorilaDa bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.
Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.
Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.
Po uporabi temeljito umiti ...
Pred uporabo pridobiti posebna navodila.
Prestreči razlito tekočino.
PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.
Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.
Zdravju škodljivo pri zaužitju.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Rok uporabe2 leti

Priporočamo tudi